torsdag 5. april 2012

Dokumentasjonssenter for klager på krenkelser og overgrep II

«Overgrepene i psykiatrien kan oppleves like sterkt som en voldtekt. Det blir også et dobbelt overgrep fordi systemet støtter overgriperen.» Olav Gunnar Ballo

«Det er for enkelt i ettertid å beklage at man «ikke visste bedre på det tidspunktet» da overgrepene skjedde.» Mette Ellingsdalen

Begge disse sitatene står på WSO-bloggen.

Det har kommet forslag om jobbe mot å få opprettet en "HAVARIKOMMISJON FOR PSYKIATRI", og det er et godt forslag.

Mitt spørsmål er: Hvordan kan vi slå sammen to forslag? Det ene med HAVARIKOMMISJON og det andre med DOKUMENTASJONSSENTER. Jeg ser en del like linjer med begge deler.

Jeg skrev en sak om dette i 28. november 2010. Nå er det på høy tid å skrive igjen for å få ut trykket som sitter i kroppen, som blir sittende hvis jeg ikke skriver om det. Om ingen leser dette, så har det uansett en funksjon for meg. Det å skrive er ren egenterapi!

Har det skjedd noe etter at forslaget ble fremmet av WSO i forbindelse med særuttalelsen i Bernt-utvalget? Ikke som jeg har greid å få oversikt over. Lenka til Helsedirektoratet er dessuten brutt. Direktoratet bygger om på sin nettside, og veldig mange saker finnes ikke lenger tilgjengelig på nettsiden. Meget beklagelig at det ikke er tatt høyde for det ved ombygging av nettsiden.

Siden det har vært foreslått å opprette et dokumentasjonssenter for klager på krenkelser og overgrep, og det ikke skjer noe mer med det så vidt meg bekjent, så tenker jeg at studien "Som natt og dag" er interessant i sammenheng med et evt. dokumentasjonssenter.

Til saken: Krenkelser og overgrep er det mange som opplever i forbindelse med at de blir ivaretatt på tvang innenfor psykisk helsevern.

Når jeg søker på "overgrep" inne på regjeringens nettside på saker f eks Prop. 1 S - (2010–2011) - Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)
Det kommer flere treff i forhold til "overgrep" når det gjelder "forhold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep" og "odontofobi/tannbehandlingsskrekk". Ingen steder finner jeg overgrep knyttet til de som faktisk opplever overgrep gjort av ansatte i psykisk helsevern, så da ligger det i tilfelle godt skjult inne i forslaget til budsjett/stortingsvedtak. Eller kan jeg håpe i et helt annet budsjett? Noen som har tips, så send meg en e-post: sivryd@gmail.com

Kanskje kommer det en dag en budsjettpost for å starte opp et dokumentasjonssenter for klager på krenkelser og overgrep. Det sitter veldig langt inn, men kravet om dette forsvinner ikke! "Vold og traumer 2009-2010" og når jeg søker på "traumer" i regjeringens dokument tilsvarende for 2010-2011 kommer dette opp.

Hva med traumatiseringen og retraumatiseringen som mennesker som utsettes for tvang i psykisk helsevern opplever? Når skal dokumentasjon av dette komme på plass i regjeringens budsjettforslag? Kunnskap om traumer og retraumatisering kan helt sikkert bli mye bedre, men det er også ganske logiske sammenhenger.

Det å bli utsatt for overgrep i nære relasjoner er selvsagt svært krenkende og kan være traumefremkallende. Men jeg tror ikke det er mindre krenkende eller potensielt traumefremkallende å bli utsatt for overgrep for mennesker som er innlagt i psykisk helsevern. I nære relasjoner skal det være trygt, men skal det ikke også det i utgangspunktet når vi tror vi får hjelp fra ansatte i psykisk helsevern?

Jeg kjenner mange som har vært utsatt for overgrep og krenkelser, og de fleste retraumatiseres når de prøver å beskrive det de har opplevd. Det er en av grunnene til at ikke mange flere dokumenterer det som har skjedd med dem. Jeg dokumenterte grundig hva som skjedde med meg i forbindelse med innleggelse på tvang i 1992, og tilbakemeldingen fra andre jeg har kommet i kontakt med etter at boka kom ut, er at mange har opplevd lignende situasjoner.

Det er en stor skam at ikke Norge som er forkjemper for menneskerettigheter i mange andre land ser sine egne svin på skogen.

SÅ OVER TIL "SOM NATT OG DAG"

Som natt og dag peker på hvor ulikt tvang oppleves av de som utsettes for det og de som utøver tvangen. Det er bare toppen av et isfjell, tør jeg å påstå!

Rapporten som heter "Som natt og dag" er en dokumentasjon på hvor forskjellig opplevelsene faktisk er blant ansatte som utfører tvangen og brukere som opplever tvangen. Rapporten bygger på litteraturstudier foretatt av Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum på oppdrag via: "Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og SINTEF Teknologi og Samfunn i oppdrag å gjennomføre en litteraturstudie for å kartlegge hva som er blitt skrevet om hvorvidt ansatte og brukere vurderer tvang forskjellig. Norvoll og Husum undersøker litteraturen om hva forståelseskløften mellom ansatte og misfornøyde brukere består av, hvorfor misnøyen oppstår, og hvordan man kan minske den og bedre dialogen mellom behandler og pasient."

Leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høye (H). Jeg referer fra mentalhelse.no: "Avgjørende informasjon

Innledningsvis sa leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite Bent Høie at bruken av tvang kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter. Han viste også til store forskjeller i bruk av tvang i Norge.

-Hvor du bor i landet er avgjørende for hvor mye tvang som anvendes. Sånn bør det ikke være. Det er en politisk målsetting av tvang skal ned, slo han fast.

Høie mener at rapporten gir avgjørende informasjon om vi er på rett vei i forhold til tvang i psykisk helsevern."

Fra Erfaringskompetanse.no: "Sammen med seksjonsoverlege Færden fra akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål og Ellingsdalen fra We Shall Overcome, satt Odd Volden fra Mental Helse, seksjonsleder ved Blakstad sykehus, Håkon Johansen og generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse, i panelet."

Jeg siterer det Rådet for psykisk helse har referert fra Mette Ellingsdalen:
"- Det har blitt lettere å få fram pasientstemmen i debatten om tvang. Vi er med og kommer til orde i debatten, men vi blir ikke lyttet til når konklusjonene trekkes, mener Mette Ellingsdalen i brukerorganisasjonen We Shall Overcome (WSO).

Hun mener pasientene blir møtt med krav om hvorfor tvang må brukes, og at man må akseptere hvorfor det skjer.

- Det er én av virkelighetsforståelsene som alltid vinner - og det er ikke pasientens, sier Ellingsdalen.

- Vi opplever ikke at psykiatrien vil at vi skal få makten over våre liv. Vi opplever at det er større motsetninger mellom pasientene og de ansatte enn det kan virke som dersom man bare hører på retorikken, som da man for noen år siden begynte man å snakke om god tvang og kvalitetssikret tvang. Vi vil ha rett til å si nei til en behandling og heller velge en behandling som vi har tro på selv. Vi vil ikke lære å akseptere det vi ellers ville fått ved tvang. Og gå med på at dét er frivillighet, sa Mette Ellingsdalen.

- Alt som har skjedd i psykiatrien har skjedd med gode intensjoner - jeg er bare så kritisk til resultatene, sier Ellingsdalen."

Odd Volden refereres også (fra mentalhelse.no):
Savner medforskningsperspektivet
Også Odd Volden viste til Bent Høies innlegg. Han er faglig rådgiver i nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, i panelsamtalen representerte gjennom Mental Helse.

- Hvorfor er det ingen som reagerer på de politiske føringene i forhold til den høye trangsbruken i Norge, spurte han.

- Jeg savner medforskningsperspektivet i rapporten. Mennesker med egenerfaring med psykisk lidelse burde også ha bidratt i forskningsprosessen. Særlig når det foreslås hva som kan gjøres i tiden som kommer, lider rapporten under mangelen på medforskning.

-En annen svakhet ved rapporten er at det ser ut som om reduksjon av tvang utelukkende er noe som kan finne sted i sengeposter. Men det er vel mangelen på godt psykisk helsearbeid utenfor institusjonene som er hovedproblemet, sa Volden."

Arrangementet var felles for Rådet for psykisk helse og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

Tilhørende artikler/publikasjoner:

Leder i WSO, Mette Ellingsdalen, som var med i panelet, fikk publisert en artikkel i forkant, som heter "Mye makt, liten ære"

Ta tilbake makten over eget liv. Erfaringskompetanse.no

En kamp om virkelighetsforståelse. Rådet for psykisk helse.

Opplevelser av tvang ved Hilde Hem, daglig leder, Erfaringskompetanse.no

Sak "Som natt og dag" på Erfaringskompetanse.no i forkant av seminaret

Reportasje på Erfaringkompetanse.no etter seminaret

"Høy temperatur og i debatt om tvang i psykisk helsevern". Mentalhelse.no

Rapporten i kortversjon på Erfaringskompetanse.no

"Tvang oppleves ulikt". Napha.no

Hovedrapporten finner du her.

3 kommentarer:

 1. Jeg har ikke vært innlagt på tvang, men opplevde å få et ultimatum fra barnevernet; "Ta abort, eller regn med å miste datteren du allerede har". Årsaken til at barnevernet var inne var at faren sleit med rusproblematikk og tidligere hadde vært voldelig mot meg. Jeg tok abort for å ikke risikere omsorgsovertakelse av min 6-årige datter, men jeg vil nok aldri glemme den dagen et statlig organ tvingte meg inn i en situasjon, der jeg i egne øyne, ble nødt til å ta livet av mitt eget barn, som i utgangspunktet var ønsket. Det var min erfaring. Viktige ting du belyser og en fin blogg :)

  SvarSlett
  Svar
  1. For en situasjon... Takk for at du delte den erfaringen her.

   Slett
 2. Bra skrevet, vi trenger sårt slike skriv, og modige mennesker. Kjempebra!

  SvarSlett