tirsdag 15. april 2014

We Shall Overcome (WSO)

er en organisasjon jeg har vært tillitsvalgt i tre år. WSO har i stor grad spisset sitt arbeid med fokus på menneskerettigheter, og det er fortsatt nødvendig å holde fokus nettopp på det. Fra 1. august 2014 blir jeg ansatt i 50 % stilling som organisasjonssekretær. Det ser jeg fram til!

Om WSO

Bruker- og interesseorganisasjonen for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse, We Shall Overcome (WSO), ble stiftet i 1968.

WSO vektlegger erfaringsbasert kunnskap og brukerstyring, og har fokus på å endre mentalitet og praksis i det psykiske helsetilbudet.

WSO representerer en tradisjonelt lite maktsterk gruppe, som har opplevd tvang, overgrep og skadende behandling i psykiatrien. Vårt hovedmål er å sørge for at vår stemme blir hørt og får betydning i alle sammenhenger som angår oss og våre liv.

Utdrag fra prinsipprogrammet

WSO jobber for at forståelsen av menneskerettighetskonvensjonenes betydning skal økes og utvikles, både i forhold til myndigheter, samfunn og FN-systemet.


WSO jobber for å fjerne lov om psykisk helsevern, og erstatte den med et allment,  ikke-diskriminerende lovverk. Fare for liv og helse vil ivaretas av allmenn lovgivning, ikke med særregler for mennesker med psykiske problemer.

WSO jobber for et forbud mot tvangsmedisinering og annen tvangsbehandling. 


Lovarbeid

Hege Orefellen var WSOs representant i Paulsrudutvalget/lovutvalget, som gjennomgikk særloven om psykisk helsevern, og hun leverte dissens


Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingstilbud 

er et annet område WSO har valgt å arbeide med. I denne videoen med Mette Ellingsdalen kan du høre om medisinfrie behandlingstilbud. Fellesaksjonen er et samarbeid mellom fem organisasjoner. Mer om aksjonen her.


Medlemskap i WSO? Meld deg inn via denne lenka.


Relaterte saker

Likestillings- og diskrimineringsombudets innspill til norske myndigheter (november 2013) CRPD: Rett til frihet, personlig sikkerhet og likeverdige helsetjenester for personer med psykososiale funksjonsnedsettelser 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar