lørdag 1. januar 2011

Dugnad for frihet, et samarbeidsprosjekt

mellom flere bruker/interesse- pårørendeorganisasjoner. Om Dugnad for frihet kan du lese her.

Jeg siterer fra mål:

"- Å etablere et brukerstyrt senter

-for mennesker i livskriser,

-for mennesker som ønsker hjelp til å trappe ned på psykofarmaka,

-for mennesker som trenger langvarig omsorg etter mange år med bivirkninger og traumer.

Et senter

-hvor man får beskyttelse og oppleve trygghet uten å bli fratatt friheten

-hvor man møter aksept, forståelse og omsorg.

-hvor man får tilbud om ulike former for behandling og rådgivning, og muligheter til å velge.

Årsaker til psykiske lidelser er sammensatte. Den ensidige fokusering på diagnoser i psykiatrien fører til en altfor stor grad av sykeliggjøring av mennesker. Vi kan alle miste kontroll over tanker, følelser og adferd i livskriser. Vi trenger hvile, omsorg fra gode medmennesker, hjelp til god ernæring samt tilskudd av vitaminer og mineraler mm. Vi trenger muligheter til å velge terapier etter eget ønske mens vi er innlagt, enten det er medisiner, nettverksarbeid, familieterapi, psykoterapi/samtaleterapi, kroppsterapier, kunst og uttrykksterapi, ernæringsterapi, healing eller andre metoder.

Flere organisasjoner jobber for bedre tilbud og mer valgfrihet. Men for å få dette realisert i konkrete tlbud, er det nødvendig at vi samarbeider. Vi trenger å forene oss om et praktisk og konkret mål, uavhengig av ideologier og særinteresser for de enkelte gruppene.

Takket være det fantastiske internettet kan vi opprette et nettverk, en dugnadsgjeng, uten kostnader til papir og porto.

Vi er mange nok- hvis vi bare står sammen!

Å forene krefter og danne fellesskap er nødvendig!

Vi vet nok! Det er ikke mangel på kunnskap eller informasjon.

Vi vet nok om både hva som virker og hva som ikke virker!

Vi trenger ikke flere utredninger eller granskninger!
Det viktigste er at vi oppretter kontakt, samler oss og begynner å samarbeide for å realisere det vi alle drømmer om

Dette er et initiativ fra bruker- og pårørendeorganisasjonene Hvite Ørn, LPP- Oslo og We Shall Overcome. Men her trengs mange fler! Både andre organisasjoner og privatpersoner!"

Donasjoner kan gis til Kontonr.: 1105.26.46067

Jeg synes "Dugnad for frihet" er et godt utgangspunkt for et vidt samarbeidsprosjekt mellom alle organisasjonene innenfor psykisk helsearbeid, og selv om Helse og omsorgsdepartementet i sitt rundskriv i mars 2010 har skrevet til/om alle helseforetak:
"Minimumskrav til områder/innhold i regionale og lokale planer for redusert og riktig bruk av tvang1:

- Kompetanseheving og undervisning i temaer som frivillighet i behandling, mestringsfremmende metoder, lavterskeltenkning, menneskerettigheter, etikk, lovbestemmelser, praksis, årsaker og effekter knyttet til bruk av tvang og
husordensregler mv.(jf pkt 2)

- Systematisk innføring av alternative metoder til tvang, herunder medisinfrie behandlingstilbud, brukerstyrte plasser, ambulante team, individuelle planer, inkl. rettighetskontrakter og kriseplaner.

- Regelmessig og reell involvering av brukere og pårørende i evaluering og bruk av behandlingsmetoder og rutiner for pasientoppfølging (jf pkt 3 og 5)

- Forpliktende, løpende samarbeid mellom kommuner og helseforetak (jf pkt 3)

- Regelmessig dialog med lokale statlige og kommunale aktører

- Verdige og skånsomme transportordninger, herunder legge til rette for å redusere bruk av politiet til transportoppdrag

- God tilgjengelighet – også utover ordinære åpningstider, herunder vurdering av alternativer til legevakt for å møte behov

- Rutiner for kvalitetssikring av tvangsbruk

- Tiltak for å sikre at bruk av tvang ikke vedvarer lenger enn nødvendig

- Riktig og konsekvent dataregistrering

- Hensiktsmessig utforming av bygg som understøtter åpenhet og tillit mellom tjenesten og pasientene”

Dessverre stiller jeg meg noe tvilende til at helseforetak som har lang tradisjon for ikke å tenke alternativer til tvang og medisinfrie behandlingstilbud vil gi gode tilbud om dette. Derfor synes jeg "Dugnad for frihet" er viktig uansett. Et brukerstyrt behandlingssted som det tenkes, kan bli et eksempel til etterfølgelse.
Jeg går i hvert fall inn i 2011 med støtte til "Dugnad for frihet" i form av å informere om prosjektet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar