søndag 17. januar 2010

Lovendring er nødvendig. (Lov om psykisk helsevern).

En artikkel i Klassekampen skrevet av Hege Orefellen, Mette Ellingsdalen og Bjørg Naa, står følgende:

"Undertegnede har sittet i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for behandlingsvilkåret i psykisk helsevernloven. Rapport er levert Helse- og omsorgsdepartementet og ble offentliggjort 4. juni. Gruppens flertall har blant annet konkludert med at lovendringer er nødvendig, og innstiller på at det nedsettes et lovutvalg. Vi mener det også er behov for store og mer grunnleggende endringer, en ny modell,jamfør vår særuttalelse til rapporten.
Målsettingen om reduksjon i tvangsbruk i psykisk helsevern, blant annet i opptrappingsplanen for psykisk helse, har ikke vært fulgt opp med handling og egnede
virkemidler, verken politisk eller i tjenesteapparatet. Tvangsbruken har tvert imot økt på flere områder.
De mange historiene om tvang som overgrep, grove krenkelser, med langvarige skadelige og traumatiske konsekvenser, understreker behovet for grunnleggende endringer i dagens lovgivning og praksis."

Les mer i Klassekampen av 15. juni 2009.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar